Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku-28 czerwca 2023

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze”, zwołuję na dzień 28 czerwca 2023 r. (środa) na godz. 14:30,
XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku, które odbędzie się w siedzibie Związku przy ulicy Ks. Hugona Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIII posiedzenia Zgromadzenia Związku.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 27 lutego 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pracy Komisji Rewizyjnej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli dotyczącej realizacji umowy pomiędzy Operatorem a Związkiem w kontekście realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” wraz z informacją o stanie mienia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” za rok 2022.
 9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej nt. wykonania budżetu za 2022 r.
 10. Zapoznanie się z opinią RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Zapoznanie się z opinią RIO nt. wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE z wykonania budżetu za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  finansowego Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE”, za 2022 rok.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad posiedzenia.

 

Przewodnicząca

  Zgromadzenia Związku

   Dorota Przysiężna-Bator