Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut związku

Statut związku powiatowo–gminnego o nazwie:

POWIATOWO–GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”


Celem wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, działając na podstawie art. 72a ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1, art. 67 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki oraz Gminy: Branice, Głogówek, Głubczyce, Kietrz, Lubrza, Prudnik utworzyły Związek Powiatowy–Gminny.
 

                                                                               DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki (zwane dalej „Powiatami”) oraz Gminy:
1) Branice;
2) Głogówek;
3) Głubczyce;
4) Kietrz;
5) Lubrza;
6) Prudnik
(zwane dalej „Gminami”), zwani dalej łącznie „Członkami” tworzą związek powiatowo-gminny pod nazwą: POWIATOWO–GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”, zwany dalej „Związkiem”.
§ 2. Podstawą działania Związku są:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920);
2) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.).
§ 3. Związek wykonuje przekazane mu zadania Członków Związku w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 4.1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Siedzibą Związku jest miasto Głubczyce.
§ 6. Związek został utworzony na czas nieoznaczony.
§ 7. Związek jest organizacją dobrowolną.

                                                                                DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 8.1. Członkami Związku są Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki oraz Gminy z terenu Powiatu Prudnickiego i Powiatu Głubczyckiego wymienione w § 1 Statutu.
2. Członkami Związku mogą być gminy położone na obszarze Powiatu Prudnickiego oraz Powiatu Głubczyckiego oraz inne Powiaty i Gminy, które zgłoszą wolę przystąpienia do Związku i uzyskają zgodę Zgromadzenia Związku na przystąpienie.
3. Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez właściwą radę gminy lub radę powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku.
4. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Członka do Związku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 9.1. Członkom Związku przysługuje:
1) prawo udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i bierne prawo wyboru do organów Związku;
2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków;
3) prawo do regularnego otrzymywania informacji o działalności Związku.
2. Do obowiązków Członka Związku należy:
1) czynny udział w pracach Związku;
2) ponoszenie świadczeń na rzecz Związku ustalonych uchwałą uprawnionych organów, w tym regularne opłacanie składek członkowskich;
3) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Związku.
§ 10. W terminie do jednego miesiąca od dnia przystąpienia do Związku, nowy członek Związku wnosi składkę z tytułu członkostwa.
§ 11. Zmiana granic administracyjnych Członka nie powoduje ustania członkostwa w Związku, jednakże Członek jest zobowiązany powiadomić Związek o tym fakcie.

                                                                                      DZIAŁ III ZADANIA ZWIĄZKU

§ 12.1. Związek wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół spraw dotyczących lokalnego publicznego transportu zbiorowego pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) i realizując zadania zdefiniowane w ustawach, z wyłączeniem zadań:
1) organizatora gminnych przewozów pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych miasta Prudnika, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
2) związanych z przystankami komunikacyjnymi i dworcami.
2. Do zadań Związku należy:
1) planowanie rozwoju transportu;
2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
3) zarządzenie publicznym transportem zbiorowym;
4) zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. W celu realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy lub porozumienia z innymi podmiotami.
4. Związek może realizować zadania z wykorzystaniem podmiotu wewnętrznego Związku, Członka lub Członków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.).
§ 13.1. Związek może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
2. Zasady finansowania zadań określonych w ust. 1 określą porozumienia zawarte z administracją rządowa oraz przepisy odpowiednich ustaw.

                                                                                        DZIAŁ IV ORGANY ZWIĄZKU

§ 14.1. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”;
2) Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”.
2. Działalność organów Związku jest jawna, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.
4. Obsługę administracyjną Związku zapewnia Biuro Związku.
Rozdział 1 Zgromadzenie Związku
§ 15.1. W skład Zgromadzenia wchodzą powiaty reprezentowane przez przedstawiciela Zarządu Powiatu oraz gminy reprezentowane przez wójtów i burmistrzów lub osoby przez nich upoważnione, a także po jednym przedstawicielu wybranym przez organ stanowiący Członka Związku.
2. W Zgromadzeniu każdy przedstawiciel Członka Związku może oddać jeden głos.
3. Kadencja Zgromadzenia odpowiada kadencji rad gmin i powiatów - Członków Związku.
4. Pierwsza kadencja zgromadzenia upływa z dniem zakończenia kadencji rad gmin i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2018 r.
5. Członkowie Zgromadzenia ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe obowiązki do dnia ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
6. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia.
§ 16.1. Pierwsze posiedzenie ukonstytuowanego Zgromadzenia w nowym składzie zwołuje najstarszy wiekiem Członek Zgromadzenia Związku.
2. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.
3. Zadaniem Przewodniczącego jest:
1) organizowanie pracy Zgromadzenia;
2) zwoływanie i prowadzenie obrad Zgromadzenia;
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu w przypadku ich zatrudnienia.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Zgromadzenia.
5. Funkcji, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć z funkcja członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej Związku.
6. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia, w trybie określonym w ust. 2.
7. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji bezwzględną większością głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
8. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 7, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
§ 17.1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub Statut nie stanowią inaczej.
3. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał dotyczących:
1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia;
2) uchwalania regulaminów organów Związku;
3) powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego;
4) określenia kierunków działania Zarządu i zatwierdzenie sprawozdań z jego działalności;
5) uchwalania budżetu Związku, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu;
6) określania zasad polityki taryfowej i ulg;
7) uchwalania regulaminu przewozów;
8) podejmowania uchwał w sprawach ustalania zasad gospodarowania mieniem Związku, w szczególności w sprawach nabywania i zbywania mienia, obciążania nieruchomości przez Związek, wydzierżawienia lub najmu nieruchomości oraz uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania prawa własności, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
9) ustalania wysokości i rodzaju świadczeń Członków na rzecz Związku;
10) spraw majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących:
a) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów (wykraczających ponad rok kalendarzowy),
b) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku kalendarzowym,
c) określenia wysokości kwoty, do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe - w tym pożyczek i kredytów oraz ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym budżetem;
11) powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Związku;
12) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
13) uchwalanie planu kontroli działalności Związku przez Komisję Rewizyjną;
14) kontrola działalności Związku;
15) powoływania stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań oraz określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
16) podejmowania uchwał w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku i ich kontrola;
17) zatwierdzanie regulaminu jednostek organizacyjnych Związku;
18) zmian w Statucie Związku;
19) przystąpienia nowego członka do Związku, wykreślenia członka Związku;
20) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku oraz wybór likwidatora Związku;
21) nawiązania na podstawie wyboru stosunku pracy z Przewodniczącym Zarządu oraz Zastępcą Przewodniczącego.
§ 18.1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, otrzymują Członkowie Zgromadzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z tym że materiały na posiedzenia, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Związku oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się Członkom Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.
3. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.
4. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem Członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu.
5. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien spełniać wymogi określone w ust. 2.
6. Do zmiany porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia zwołanego w trybie określonym w ust. 5, stosuje się przepisy ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
7. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższego posiedzenia Zgromadzenia projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Związku, a projekt wpłynął do Zgromadzenia co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Zgromadzenia.
8. O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia powiadamia również 3 dni wcześniej poprzez informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku.
§ 19.1. Posiedzenia odbywają się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednak na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia lub co najmniej 1/4 liczby obecnych Członków Zgromadzenia, Zgromadzenie może postanowić o odbyciu posiedzenia na więcej niż jednym posiedzeniu lub o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym, wyznaczonym terminie obrad. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw porządku obrad lub konieczność dostarczenia dodatkowych materiałów albo ze względu na nieprzewidzianą sytuację losową.
2. Przewodniczący Zgromadzenia postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź przewidywany termin jego zwołania. Fakt przerwania obrad odnotowuje się w protokole.
3. Członkowie Zgromadzenia stwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na salę obrad. W przypadku braku quorum, Członkowie Zgromadzenia potwierdzają swoją obecność także po przerwaniu obrad jak również bezpośrednio przed ich wznowieniem.
4. W razie wątpliwości quorum ustala się na podstawie liczby Członków Zgromadzenia obecnych na sali obrad.
§ 20. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Zgromadzenie Związku może zwoływać i odbywać posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
§ 21.1. Zgromadzenie rozpoczyna obrady w obecności, co najmniej połowy statutowej liczby Członków Zgromadzenia – pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zgromadzenia zostali powiadomieni w sposób prawidłowy.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;
2) przedstawia projekt porządku obrad, wniosek o zmianę projektu porządku obrad, który może zgłosić Członek Zgromadzenia albo Zarząd Związku;
3) poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
3. Zgromadzenie może uchwalić w trakcie obrad zmianę porządku obrad, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia, Członka Zgromadzenia lub Zarządu.
§ 22. Warunki materialno-techniczne niezbędne dla prawidłowej pracy Zgromadzenia na posiedzeniach zapewnia Przewodniczący Zarządu.
§ 23.1. Biuro Związku sporządza protokół z każdego posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Zgromadzenia powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania posiedzenia, godziny jego rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego posiedzenia Zgromadzenia i osoby sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
4) uchwalony porządek obrad; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 2901
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
6) przebieg głosowania i jego wyniki;
7) podpis Przewodniczącego posiedzenia Zgromadzenia lub Wiceprzewodniczącego oraz protokolanta.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie.
4. Po przyjęciu na następnym posiedzeniu, protokół stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad podejmowanych rozstrzygnięć i zostaje włączony do rejestru.
5. Protokół posiedzenia zostaje wyłożony do wglądu Członkom Zgromadzenia w Biurze Związku oraz na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku. Członkowie Zgromadzenia mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, o których uwzględnieniu podejmuje decyzję Przewodniczący Zgromadzenia. Członkowie Zgromadzenia, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na posiedzeniu Zgromadzenia.
6. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia są jawne i podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku.
7. Rejestr protokołów z posiedzeń oraz uchwał Zgromadzenia Związku prowadzi i udostępnia do publicznego wglądu Biuro Związku.
8. Sporządzanie kopii z protokołów posiedzeń Zgromadzenia Związku dokonywane jest na pisemny wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Zainteresowani mogą samodzielnie sporządzać notatki i odpisy z protokołów z posiedzeń.
§ 24.1. Sprawy rozpatrywane na posiedzeniach Zgromadzenia Związku rozstrzyga się podejmując stanowiska, opinie, deklaracje i uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem kwestii o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole posiedzenia.
2. Uchwały Zgromadzenia dotyczące zobowiązań finansowych winny wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
§ 25. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie mogą występować:
1) Członek Związku, w imieniu którego działają jednomyślnie reprezentanci;
2) Zarząd Związku;
3) Przewodniczący Zgromadzenia;
4) ¼ składu Zgromadzenia Związku.
§ 26.1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej przedstawia wniosek wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi materiałami Zarządowi Związku najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia.
2. Zarząd przedkłada Przewodniczącemu Zgromadzenia własne projekty uchwał lub projekty innych uprawnionych podmiotów wraz z opinią Zarządu najpóźniej na 8 dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia.
3. Zarząd Związku nie może uchylić się od przedłożenia projektów uchwał zgłoszonych przez uprawniony podmiot.
§ 27.1. Uchwałę opatruje się numerem posiedzenia, numerem uchwały wg kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył posiedzeniu.
3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołem posiedzenia.
4. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały Zgromadzenia organom nadzoru w terminie 7 dni od daty podjęcia.
§ 28.1. W głosowaniu jawnym Członkowie Zgromadzenia głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole posiedzenia.
§ 29.1. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie i odwołanie członków organów Związku, członków Komisji Rewizyjnej, likwidatorów Związku, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania tajnego. Przepis § 28 ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.
§ 30. Głosowanie bezwzględną większością statutowej liczby Członków Zgromadzenia oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą oddanych głosów „za” przewyższającą połowę statutowego składu Członków Zgromadzenia, a zarazem tej połowie najbliższą.
Rozdział 2 Zarząd Związku
§ 31.1. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród Członków Zgromadzenia na okres kadencji Zgromadzenia.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący Zarządu;
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
3) dwóch Członków Zarządu.
3. Dopuszcza się wybór 1/4 składu Zarządu spoza członków Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia.
5. Zgromadzenie wybiera Zastępcę Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.
6. Zgromadzenie Związku może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek, co najmniej 1/4 statutowej liczby Członków Zgromadzenia. Wniosek, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia przyczyny odwołania.
7. Odwołanie przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu Związku, albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd Związku.
§ 32.1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia złożenia rezygnacji.
2. W przypadku odwołania albo rezygnacji członka Zarządu niebędącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania albo od dnia złożenia rezygnacji.
3. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zgromadzenie może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.
§ 33.1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i realizuje zadania Związku określone Statutem oraz przepisami prawa.
2. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
§ 34. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia;
2) określenie sposobu wykonywania i wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3) sporządzanie projektu budżetu Związku i przesyłanie projektu budżetu do regionalnej izby obrachunkowej;
4) uchwalanie planów bieżącej działalności Zarządu; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2901
5) wykonanie budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach określonych przez Zgromadzenie;
6) składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania budżetu;
7) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z zakresu gospodarowania majątkiem Związku oraz sprawozdania o stanie majątku Związku;
8) składanie Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Związku;
9) ustalanie zasad wdrażania taryfy biletowej w oparciu o przyjęte przez Zgromadzenie zasad polityki taryfowej;
10) współpraca w kształtowaniu połączeń komunikacyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym;
11) nadzór na dystrybucją biletów, kontrolą liniową i biletową oraz systemem informacji pasażerskiej oraz rozliczanie ulg;
12) zawieranie umów na świadczenie usług przewozowych;
13) określenie potrzeb przewozowych na terenie działalności Związku i poza tym obszarem;
14) prowadzenie rozliczeń finansowych z Członkami Związku;
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu publicznego transportu zbiorowego objętego zakresem działania Związku;
16) udzielanie Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku;
17) zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej przez Zgromadzenie;
18) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Zgromadzenie Związku;
19) inne zadania określone statutem i przepisami ustaw.
§ 35. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) organizacja pracy Zarządu i jego biura;
2) przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu;
3) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu;
4) przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad;
5) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu;
6) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
7) kierowanie Biurem Związku;
8) ogłaszanie uchwał w trybie przewidzianym przepisami prawa;
9) zatrudnianie pracowników Biura Związku i wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników;
10) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, tj. związanych z zagrożeniem interesu publicznego oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, a następnie przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 36.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego.
2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone także inne osoby, w szczególności Członkowie Zgromadzenia.
§ 37.1. Zarząd Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Związku.
§ 38.1. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należą sprawy powierzone mu przez Przewodniczącego Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Związku
2. Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania Przewodniczącego Zarządu w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.
§ 39. Do zadań poszczególnych Członków Zarządu Związku należy:
1) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu;
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku wg ustalonych przez Zarząd podziału obowiązków;
3) przekazywanie Zgromadzeniu spraw wnoszonych przez Zarząd;
4) udział w posiedzeniach Zgromadzenia.
§ 40.1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 41.1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
2. Kierownikiem Biura Związku jest Przewodniczący Zarządu.
3. Organizację Biura określa regulamin organizacyjny biura zatwierdzony przez Zgromadzenie.
Rozdział 3 Komisja Rewizyjna
§ 42. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych na kadencję Zgromadzenia spośród jego członków.
§ 43.1. Skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest spośród Członków Zgromadzenia, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz Członków Zarządu.
2. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji ze swojego grona.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan uchwalony przez Zgromadzenie, może również podejmować doraźne kontrole na zlecenie Zgromadzenia.
§ 44. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch Członków Komisji.
§ 45. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie rocznego sprawozdania z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym i budżetowym Związku;
2) podejmowanie czynności kontrolnych w oparciu o kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości;
3) opiniowanie wykonania budżetu Związku;
4) występowanie z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
5) opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zgromadzenie Związku w zakresie kontroli.
§ 46. Szczegółowy tryb i forma pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia.

                               DZIAŁ V MAJĄTEK ZWIĄZKU I ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZWIĄZKU

§ 47.1. Związkowi przysługuje prawo do odrębnego majątku, którym samodzielnie dysponuje i zarządza.
2. Majątek Związku stanowi własność i inne prawa majątkowe niezbędne Związkowi do realizacji jego zadań statutowych, w szczególności zaś składniki mienia komunalnego służące realizacji zadań Związku, przekazane przez Członków oraz mienie wypracowane przez Związek w toku jego działalności.
3. Majątek Związku składa się z:
1) majątków przekazanych przez poszczególnych członków Związku;
2) majątku nabytego z własnych środków lub w toku działalności Związku;
3) darowizn, zapisów i innych źródeł.
4. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych Członkowi, który wniósł do Związku składnik majątkowy przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu po cenie równej wartości nakładów ulepszających w części sfinansowanej przez innych Członków, niezamortyzowanych do dnia zbycia. Zasady określone w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do składników majątkowych niepodlegających amortyzacji. W przypadku wniesienia przez Członka udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych podlegająca zapłacie cena, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową udziałów, bądź akcji ustaloną przez profesjonalny podmiot wskazany przez wnoszącego Członka na uzgodniony przez tego Członka i Związek dzień poprzedzający dzień nabycia wkładu a wartością rynkową udziałów bądź akcji ustaloną w ten sposób przy ich wniesieniu do Związku.
5. Członków powiadamia się na piśmie o przeznaczeniu wniesionych przez nich składników majątkowych do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu. W zawiadomieniu określa się termin złożenia oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa pierwszeństwa.
6. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne. Każdy z członków Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku na równych prawach z innymi Członkami.
§ 48. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o zasady określone w odrębnych przepisach.
§ 49.1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Związku stosując odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
2. Budżet jest uchwalany na okres roku kalendarzowego.
3. Zarząd sporządza projekt budżetu Związku i przedkłada Zgromadzeniu.
4. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu za rok poprzedni.
5. Zgromadzenie Związku rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
§ 50.1. Nadwyżki budżetowe osiągnięte przez Związek przeznaczone są na jego działalność statutową.
2. Dochody z majątku Związku mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności Związku i utrzymanie Związku.
3. Dochodami Związku są:
1) składki członkowskie Członków Związku;
2) wpłaty Członków;
3) dochody ze zbytego lub też wykorzystanego w inny sposób majątku Związku;
4) subwencje, zapisy, spadki, darowizny i dotacje na rzecz Związku;
5) inne wpływy.
4. Dochodami związku mogą również być:
1) rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
2) rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości związku, o ile zostały ustawione;
3) rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez Związek usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 2901
§ 51.1. Członkowie ponoszą koszty administracyjne obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej, której wysokość ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki od jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców ustala się według danych GUS na koniec czerwca roku poprzedzającego wniesienie składki. W przypadku członka Związku – powiatów liczbę mieszkańców do wyliczenia składki ustala się w wysokości 1/5 mieszkańców każdej gminy wchodzącej w skład danego powiatu. Dla każdej z gmin składka będzie pomniejszona o liczbę mieszkańców wskazanych w zdaniu poprzednim.
2. Składki członkowskie opłaca się kwartalnie do pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.
3. W pierwszym roku działalności Związku składkę ustala się i wnosi w terminie wskazanych w uchwale Zgromadzenia Związku.
4. Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia Członków nie wystarczą na pokrycie ewentualnych strat Związku, straty rozkłada się na Członków odpowiednio wg zasady określonej w ust. 1.
§ 52.1. Niezależnie od składek członkowskich Członkowie wnoszą na rzecz Związku wpłaty Członków na poczet pokrycia kosztów działalności statutowej Związku.
2. Wielkość wpłat Członków na dany rok budżetowy określa Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalania budżetu.
3. Członek Związku zobowiązany jest do wpłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości wozokilometrów wykonanych na terenie gminy/powiatu Członka Związku, ustalonych w oparciu o Plan Transportowy lub w oparciu o umowy na świadczenie usług przewozowych.
4. Członkowie wpłacają świadczenie, określone w ust. 1 miesięcznie z góry w terminie do 5–go dnia każdego miesiąca.
5. Na koniec każdego kwartału dokonywana jest korekta kwot wpłaconych tytułem wpłat Członków.
§ 53. Począwszy od początku roku budżetowego po roku, w którym Związek uzyskał osobowość prawną, za nieterminową wpłatę składek członkowskich oraz wpłat Członków naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
§ 54.1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.
2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu Członka.
3. W przypadku wystąpienia Członka, jeżeli nie wystąpią okoliczności, o których mowa w ustępach poprzedzających, mienie wniesione do Związku przez tego Członka, podlega zwrotowi.
4. Nie podlegają zwrotowi środki finansowe w postaci wniesionych przed ustaniem członkostwa składek członkowskich i innych opłat członkowskich.
§ 55. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych przepisami prawa.

                                                                               DZIAŁ VI ZMIANY W SKŁADZIE ZWIĄZKU

§ 56.1. Z wnioskiem o przyjęcie do związku występuje rada zainteresowanych gmin i powiatów.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) uchwałę rady gminy lub rady powiatu w sprawie przystąpienia do Związku;
2) uchwałę rady gminy lub rady powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku.
3. Przyjęcie nowego członka Związku wymaga podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwał:
1) o przyjęciu nowego Członka;
2) o zmianie statutu.
§ 57.1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia Członka ze Związku, na podstawie ust. 3 poniżej poprzez podjęcie uchwały rady gminy lub rady powiatu; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 2901
2) wykreślenia Członka ze Związku w przypadku:
a) utraty statusu jednostki samorządu terytorialnego,
b) zalegania lub opóźnienia w opłacaniu składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty składki,
c) nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Związku.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 decyzję o wykreśleniu Członka ze Związku podejmuje Zgromadzenie Związku w formie uchwały. Ustanie członkostwa następuje z chwilą wskazaną w uchwale Zgromadzenia Związku.
3. Członek Związku może z niego wystąpić z co najmniej sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku budżetowego, przedkładając Zgromadzeniu uchwałę o wystąpieniu ze Związku. Wystąpienie ze Związku Zgromadzenie potwierdza Uchwałą.
4. Dobrowolne wystąpienie członka ze Związku lub jego wykreślenie wymaga podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o zmianie statutu.
§ 58.1. W przypadku ustania członkostwa były członek Związku ma obowiązek uregulowania w terminie ustalonym przez Zgromadzenie wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.
2. Ustanie członkostwa gminy lub powiatu w Związku skutkuje pozbawieniem ich przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.
3. W przypadku ustania członkostwa albo wystąpienia ze Związku członkowi Związku nie przysługują żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek i wpłat członkowskich, a także majątku związku, o którym mowa w § 47 ust. 3 pkt 2 i 3 Statutu.
4. Mimo wystąpienia ze Związku dotychczasowy Członek może skorzystać z uprawnień, o których mowa w § 47 ust. 4 i 5 Statutu.

                                                                                 DZIAŁ VII ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 59.1. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie zgodnych uchwał organów uchwałodawczych Członków Związku oraz uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji podjętej większością kwalifikowaną 3/5 głosów - ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Likwidacja Związku następuje w skutek zmniejszenia liczby Członków do jednego Członka lub podjęcia uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku zatwierdzonej przez wszystkie rady gmin i rady powiatów w formie uchwał.
3. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Związku, Zarząd Związku podejmuje czynności likwidacyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. Zarząd Związku sporządza protokół otwarcia likwidacji podlegający zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Związku, po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Księgowego.
5. Likwidacja obejmuje ustalenie:
1) wartości i składu majątku Związku, wraz z ustaleniem procentowego udziału Członków Związku proporcjonalnie do wysokości wnoszonych składek z tytułu członkostwa;
2) ilości, rodzaju i charakteru spraw sądowych i administracyjnych, które Związek prowadzi jako organ administracji publicznej, lub których jest stroną, a w szczególności w imieniu których Członków Związku występuje Związek, celem ustalenia prawidłowych przekształceń podmiotowych;
3) wszystkich stosunków zobowiązaniowych, których stroną jest Związek, a także przysługujących Związkowi wierzytelności oraz zadłużenia Związku.
6. Zarząd Związku podejmuje kroki zmierzające do spłaty zobowiązań i ściągnięcia wierzytelności przysługujących Związkowi, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, Członkowie Związku uczestniczą w wierzytelnościach i zobowiązaniach proporcjonalnie do wysokości wnoszonych składek z tytułu członkostwa. Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz.
7. Mienie ruchome i nieruchome, które zostały wniesione w formie wkładu przez Członka Związku, jest zwracane w toku likwidacji. Środki pieniężne, wniesione przez Członka Związku, podlegają zwrotowi po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań Związku. Wszelkie zobowiązania i wierzytelności związane bezpośrednio ze zwracanym mieniem, są udziałem wyłącznie tego Członka Związku, któremu zwrócono mienie.
8. Pozostałe środki pieniężne, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wysokości wnoszonych składek z tytułu członkostwa Członkom Związku, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań Związku.
9. Przejęty za wynagrodzeniem składnik majątkowy podlega sprzedaży na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
10. Po zakończeniu likwidacji Zarząd Związku zwołuje Zgromadzenie, na którym zatwierdzony zostanie protokół zamknięcia likwidacji.
11. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, Zarząd Związku informuje o tym fakcie Wojewodę i składa wniosek o wykreślenie Związku z rejestru, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia protokołu zamknięcia likwidacji.
DZIAŁ VIII NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY W ZWIĄZKU
§ 60. Potencjalne nawiązanie stosunku pracy w Związku następuje w drodze:
1) wyboru – z Przewodniczącym Zarządu i jego Zastępcą;
2) umowy o pracę – z pozostałymi osobami.
§ 61.1. W stosunku do członków Zarządu czynności wynikające ze stosunku pracy dokonuje Przewodniczący Zgromadzenia.
2. W stosunku do pozostałych osób zatrudnionych w Związku czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zarządu.

                                                                                DZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62.1. Zmian statutu dokonuje Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.
2. Projekt zmian statutu podlega uzgodnieniu z Wojewodą.
3. Przewodniczący Zgromadzenia Związku przekazuje podjęte uchwały w przedmiocie zmiany statutu właściwym organom stanowiącym Członków Związku.
§ 63. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego po wcześniejszym zarejestrowaniu przez właściwy organ zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym.