Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”

Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu

„POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce

ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
(nazwa  stanowiska  pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1.  obywatelstwo polskie,
 2.  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4.  wykształcenie: wyższe lub średnie,
 5.  staż pracy: przy wykształceniu średnim co najmniej 3 letni staż pracy,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7.  znajomość przepisów prawnych:
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych,
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 9. Ustawa z dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 12. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe,
 13. Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych,
 16. Statutu Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”,
 1. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania  dodatkowe
 1. staż pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętności interpretacji przepisów prawnych,
 3. umiejętności analitycznego myślenia,
 4. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, obowiązkowość, zdolność organizacji czasu pracy, samodzielność i efektywność działania, komunikatywność oraz dyspozycyjność,
 5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych.

 

 1. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:
 1. rozliczenia związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 2. proponowanie oferty transportu publicznego na terenie Związku;
 3. dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
 4. konsultowanie rozkładów jazdy z przedstawicielami samorządów;
 5. wyszukiwanie możliwości poprawy oferty transportu publicznego na terenie związku;
 6. monitorowanie oferty przewozowej konkurencji.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
  1. 1/5 etatu,
  2. miejsce pracy – siedziba Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
   w Głubczycach, ul. Kołłątaja 5,
  3. stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy[JD1] ,
  4. praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

 

 1. Wymagane  dokumenty:
  1. list  motywacyjny (z wnioskiem o zatrudnienie),
  2. życiorys  -  CV wraz z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie  świadectw  pracy (oryginały do wglądu) lub bieżące zatrudnienie potwierdzone zaświadczeniem,
  4. kserokopie świadectw  i  dyplomów  potwierdzających  wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach jednoznacznie potwierdzające  spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  7. oryginał  kwestionariusza  osobowego (załącznik do ogłoszenia),
  8. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe albo kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji
   o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
  10.  informacja o przetwarzaniu danych (załącznik do ogłoszenia),
  11.  oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” w Głubczycach, ul. Kołłątaja 5, lub pocztą (za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpływu przesyłki pocztowej do Biura Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”) na adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kołłątaja 5, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.02.2022r. do godz. 14:00

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.zpgpogranicze.pl).

 1. Informacja uzupełniająca:
  1. dokumenty, które wpłyną do Powiatowo – Gminnego Związku, po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
  2. kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani
   o dalszym toku  naboru,
  3. kandydaci, których dokumenty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku  naboru. 

 

 

 1. Ogólna Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczycach przy
  ul. Kołłątaja 5, tel. 77 485 30 71 wew. 38
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane stanowisko urzędnicze.  
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.   
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. 1282) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b –RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO(dane szczególnych kategorii np. zdrowia).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru na podstawie  odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych    (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do  Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne,   aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

DOCXINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH do naboru.docx (15,35KB)

PDFKwestionariusz osobowy.pdf (87,87KB)