Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla interesantów Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze",                   

- na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze", ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce, adres e-mail: zpgpogranicze@gmail.com

INSPEKTOR

 OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail rodo@apawlowicz.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja statutowych obowiązków Administratora w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W niektórych sytuacjach podstawą prawną może być Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

ODBIORCY

DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO będą przechowywane na czas realizacji celów przetwarzania lub też do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podanych na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub/i art.9 ust.2 lit. a RODO,  przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA   O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z odpowiednich przepisów prawa;
 • warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług;
 • dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

INFORMACJA  O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.